Overordnede indsatser for Område Auning

Få mere viden om hvordan Område Auning arbejder med vores overordnet indsatser.

Trivsel og inklusion

I Område Auning har vi fokus på det enkelte barns trivsel og inklusion.

Gennem fælles refleksioner er der løbende fokus på om det enkelte barn trives og er en del af  fælleskabet i børnegruppen. 

Opleves der mistrivsel vil den tætte dialog med forældrene være prioriteret højt.

FÆLLESSKABER FOR ALLE - Politik for tidlig indsats og inklusion

Sprogstimulering og sprogvurdering

Vi har fokus på barnets sproglige udvikling.

Vi arbejder med 3 specifikke temaer.

 • Dialogisk læsning
 • Tematisk sprogarbejde
 • Samtaler i hverdagen

Derudover laver vi, der hedder TRAS (Tidlig Registrering Af Sprog)

Læs mere om barnet sprog her

Brugen af Digitale medier

I Område Auning er digitale medier et arbejdsredskab, som personalet skal bruge i deres pædagogiske arbejde. Vi har fokus på personalets viden og kunnen med digitale medier og vi arbejder på at få optimeret alle personalers kendskab og anvendelse, så det sker som en naturlig del i arbejdet.

Lokalpolitik for brugen af de digitale medier i Område Auning 27-03-23

Mad, måltider og bevægelse

I Område Auning har vi fokus på udvikling af gode madvaner hos børnene. Børnene skal inddrages, finde mad-mod og mødes af gode voksen rollemodeller.

Et bevidst arbejde med kosten i Område Auning kan bidrage afgørende til en grundlæggelse af gode madvaner hos børnene. 

Område Auning skal tilsvarende lægge stor vægt på arbejdet med bevægelse og fysisk aktivitet.

Mad- og måltidspolitikken for Område Auning

Handleplan for sansemotorik og bevægelse

Pædagogiske læreplaner

I Område Auning arbejder vi med den pædagogiske læreplan. Læreplansarbejdet er et krav i dagtilbudsloven, og bidrager til, at vi arbejder fagprofessionelt bevidst og reflekterende med udvikling af faglighed og pædagogik, så vi sikrer optimale udviklingsbetingelser for alle børn.

Der arbejdes med 6 læreplanstemaer ud fra et pædagogisk grundlag. Følgende emner er med i grundlaget: Leg, læring, børnefællesskaber, pædagogisk læringsmiljø, sammenhænge, forældresamarbejde, dannelse og børneperspektiver, børn i udsatte positioner, børnesyn.

De 6 læreplanstemaer er:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Se mere om Den styrkede pædagogisk læreplan her

I Område Auning arbejdes der med 5 pædagogiske læreplaner:

 • En for hele dagplejen i Område Auning
 • En for vuggestuen fra Bette-bo børnehave & vuggestue
 • En for børnehave fra Bette-bo børnehave & vuggestue
 • En for vuggestuen fra Børnehuset Mælkevejen
 • En fra børnehaven fra Børnehuset Mælkevejen

Se Område Aunings læreplaner her:

Bette-bo børnehave

Bette-bo vuggestue

Børnehuset Mælkevejen børnehave

Børnehuset Mælkevejen vuggestue

Dagplejen

Rammen for Vores dagtilbud:

Vores dagtilbud skal give et overblik over væsentlige rammer og retningslinjer for dagtilbudsområdet.
Rammen opdateres hvert andet år og skal danne udgangspunkt for politiske drøftelser af udviklingen på dagtilbudsområdet. Vores dagtilbud
skal indbyde til dialog om indsatser, samarbejdsflader, aktuel status og vurdering af kvaliteten i dagligdagen, som børnene i 0 - 6 års alderen møder i vores daginstitutioner.

Rammen for Vores dagtilbud

Udviklingsplan for Område Auning 2024

Udviklingsplan for Område Auning 2024